دسترسی سریع

1396/11/30 دوشنبه


 


" جهت مشاهده بسته اطلاع رسانی هر خدمت بر روی عناوین زیر خدمات کلیک نمایید "


 

خدمات اداره کل استاندارد قزوین در سامانه مدیریت خدمات دولت

شناسه خدمت 

عنوان خدمت

شناسه زیرخدمت

عنوان زیرخدمت 

سامانه الکترونیکی برنامه کاربردی تلفن همراه شماره تماس سامانه پیامکی پست الکترونیکی

10031455000

تدوین استاندارد ملی و   مشارکت دراستانداردهای  بینالمللی

 

شناسنامه خدمت

 

 

10031455100

10011455101

13011456000

تایید صلاحیت شرکتها و کارشناسان استاندارد
شناسنامه خدمت

توافقنامه سطح خدمت

 

 

13011456100

13011456101

13011456102

13011456103

13011456104

13011456105

13011456106

13011456107

13011456108

10031457000

نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالاشناسنامه خدمت

 

10031457100

10031457102

10031457103

10031457104

10031457105

10031457106

10031457107

10031457108

10031457109

10031457110

10031457111

10031457112

10031458000

ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی

 

 

شناسنامه خدمت

13011458100

10031458101

10031458102

10031458103

10031458104

10031459000

ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومیشناسنامه خدمت

  

10031459100

10031459101

10031459102

10031459103

10031459104

10031459105

10031940000

ترویج و فرهنگ سازی استانداردشناسنامه خدمت

 

 

10031940000

18051941000

آموزش استانداردسازی شناسنامه خدمت

 

 

18051941100

18051941101

18051941102