دسترسی سریع

اخبار مناقصه ها و مزایده ها

 

درحال حاضر مناقصه و مزایده ای مطرح نمی باشد .
کلیه مناقصات و مزایده ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) نیز موجود می باشد.


پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات

 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت