دسترسی سریع

صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری

صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی)

جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)

شناسه زیرخدمت : 13011458100
عنوان زیرخدمت : صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی)

شرح زیرخدمت :

صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی از طرف گمرک به اداره استاندارد ارجاع می گردد و پس ازبررسی اولیه به شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده مستقر در گمرک ارجاع می شود . شرکت های بازرسی پس از بازرسی محموله ها طبق یکی از روش های مندرج در روش اجرایی ارزیابی انطباق کالاها، اقدامات لازم را انجام و مستندات و مدارک لازم از جمله گواهی بازرسی در مبدا (COI) ، و گواهی ثبت کالا، نتایج آزمون(TR) و تعهدات لازم را دریافت می کند. در صورت نیاز از محموله نمونه برداری و به آزمایشگاه های همکار تایید صلاحیت شده ارسال می گردد و چنانچه نتایج آزمون کالا با استانداردهای ملی یا بین المللی مطابقت داشته باشد و مدارک لازم ارائه شده باشد، نتیجه نهایی به استاندارد اعلام شده و اداره استاندارد نیز برای محموله وارداتی یا صادراتی گواهی انطباق (COC) صادر کرده و اجازه ترخیص کالا به گمرک ارائه می شود و چنانچه کالا با استانداردها مطابقت نداشته باشد، گواهی عدم انطباق برای محموله صادر می شود .

ذینفعان خدمت :

شرکت های تولیدی صادرکننده و وارد کننده ، شرکت های بازرگانی صادرکننده و واردکننده

آدرس سامانه :

ارائه درخواست خدمت و دریافت خدمت از طریق سامانه صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد انجام می شود و مکاتبات، دریافت مدارک، نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه ، دریافت نتایج و در نهایت صدور گواهی انطباق یا عدم انطباق به گمرک از طریق این سامانه انجام می شود

آدرس : coc.isiri.gov.ir

همچنین ارتباط با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق سامانه مذکور انجام شده و کد 14 رقمی تایید محموله وارداتی از طریق این سامانه دریافت و به سامانه پنجره تجارت فرامرزی گمرک ارسال می شود.

آدرس : Epl.irica.gov.ir

استعلامات : استعلامی اخذ نمی گردد.

مدت زمان انجام خدمت

ساعات ارائه خدمت :  ساعات اداری - ساعت 7:30 تا 14:30 

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

تعرفه های انجام خدمات نزد بانک مرکزی و به نام اداره کل استاندارد قزوین و با مشخصات زیر پرداخت می گردد.
IR780100004077054401910226 :شماره شبا
شناسه پرداخت: 360054477140160004444444444444

توجه : هزینه های مربوط به بازرسی ، نمونه برداری و آزمون که توسط شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار انجام می شود، طبق تعرفه های مصوب سازمان ملی استاندارد بوده و باید به شماره حساب های اعلام شده از طرف
. آن ها واریز گردد

مستندات مورد نیاز

قوانین و مقررات 

سئوالات متداول 

بسته اطلاع رسانی

ماهیت خدمت :  الکترونیکی
درخواست خدمت :  الکترونیکی 
ارائه خدمت :  الکترونیکی

مراجعه حضوری :  ندارد 

نمودار و مراحل گردش کار​

دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات

نظرسنجی زیرخدمت 

جمع بندی و ارائه گزارش نظرسنجی زیرخدمت

نظرسنجی واحد صادرات و واردات

مشاهده نتایج نظرات

ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 

ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین

مسئول ارائه خدمت

ردیف

پست سازمانی 

مسئول ارائه 

تلفن تماس

محل مراجعه

ایمیل سازمانی

1

مسئول میزخدمت

آقای ناظری

داخلی 946

طبقه همکف جنوبی


service.table@isiri.gov.ir

2

رئیس اداره ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی

آقای رجبی 

داخلی 343

طبقه سوم شمالی

hasan.rajabi@mail.isiri.gov.ir

(028)
32225536
شهر صنعتی البرز - اداره گمرک