دسترسی سریع

تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار استاندارد
                                       تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار استاندارد 
 
 

شناسه زیرخدمت : 13011456100
عنوان زیرخدمت : تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار

این خدمت به صورت ملی انجام می شود.

جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)

شرح زیرخدمت :
آزمایشگاه همکار آزمایشگاهی است که براساس تایید اداره کل استان در خصوص تطبیق ویژگی کالا یا کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری با استانداردهای ملی و یا سایر ضوابط تعیین شده از سوی سازمان با سازمان همکاری می کند.
متقاضی تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار ،تقاضای خود را در سامانه naci.isiri.gov.ir ثبت مینمایدو پس از تایید کلیه مدارک از طریق سامانه بارگذاری می گردد.


ذینفعان :
واحدهای تولیدی ، ادارات کل سایر استان ها ،گمرک ، انجمن آزمایشگاههای همکار ، سازمان ملی استاندارد ، ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی ، واردکنندگان و صادرکنندگان

استعلامات : استعلامی اخذ نمی گردد.

مدت زمان انجام خدمت :  حداقل 4 ماه 

ساعات ارائه خدمت : در ساعات اداری - ساعت 7:30 تا 14:30

هزینه های مورد نیاز جهت دریافت خدمت :  مطابق دستورالعمل 

تعرفه های انجام خدمات نزد بانک مرکزی و به نام اداره کل استاندارد قزوین و با مشخصات زیر پرداخت می گردد.
شماره شبا: IR780100004077054401910226
شناسه پرداخت: 360054477140160004444444444444
توجه : هزینه های مربوط به بازرسی ، نمونه برداری و آزمون که توسط شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار انجام می شود، طبق تعرفه های مصوب سازمان ملی استاندارد بوده و باید به شماره حساب های اعلام شده از طرف آن ها واریز گردد.

مدارک و مستندات آزمایشگاه های همکار

نمودار فرآیند آزمایشگاه های همکار

قوانین و مقررات

سئوالات متداول

بسته اطلاع رسانی

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

ماهیت خدمت : الکترونیکی
درخواست خدمت : الکترونیکی
ارائه خدمت : الکترونیکی

وضعیت اعتبار گواهینامه های آزمایشگاه همکار

نظرسنجی زیرخدمت

مشاهده گزارش نظرسنجی

دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات

ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد

ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین

 

                                                                                                                                             مسئول ارائه خدمت

ردیف

                                پست سازمانی 

     مسئول ارائه 

          تلفن تماس

            1517

        محل مراجعه

              ایمیل سازمانی

1

کارشناس میزخدمت

آقای ناظری

داخلی 946

طبقه همکف جنوبی

service.table@isiri.gov.ir

2

رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت

خانم لعلی

داخلی 442

طبقه چهارم جنوبی

Maryam.laali@isiri.gov.ir

3

کارشناس تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار 

خانم مختاری

داخلی 441

طبقه چهارم جنوبی

masomeh.mokhtari@isiri.gov.ir