دسترسی سریع

10031457104 نظارت بر ایمنی آسانسور


 

شرح زیرخدمت 

کد زیر خدمت :10031457104
نام زیر خدمت : نظارت بر ایمنی آسانسور
شرح زیرخدمت :
کلیه شرکتهای دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور یا مالکین آسانسور می توانند نسبت به ثبت درخواستهای انجام بازرسی جهت آسانسورهای منصوبه در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور به آدرس :Lift .isiri.gov.ir  انجام می شود.
پس از تعیین شرکت بازرسی به صورت اتوماتیک بر اساس امتیاز شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده در استان توسط سامانه ، شرکت بازرسی  نسبت به بازرسی آسانسور اقدام نموده و گزارش بازرسی را در سامانه ثبت و به شرکت نصاب و مالک اعلام میکنند.بعد از رفع نقص و عدم انطباق ها و اعلام به شرکت بازرسی و بازرسی مجدد در صورت تایید ایمنی آسانسور بر اساس استاندارد 1-6303  گواهی ایمنی در سامانه ثبت و پس از تایید کارشناس استاندارد نامه تاییدیه ایمنی نهایی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه مدیریت بازرسی آسانسور به شهرداری مربوطه ارجاع میگردد. کلیه تاییدیه ها به صورت الکترونیکی جهت امنیت بیشتر توسط سامانه بازرسی آسانسور انجام میپذیرد.
کلیه اقدامات فوق بر اساس قانون سازمان ملی استاندارد و روش های اجرایی و دستور العمل های جاری در سازمان ملی استاندارد صورت می پذیرد.
ذینفعان :
ذینفعان این خدمات واردکنندگان ، سازندگان آسانسور ، صاحبان و مالکین آسانسور ، شرکتهای دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور و در مجموع کلیه آحاد جامعه که از آسانسور بهره برداری میکنند، میباشند.
آدرس سامانه :
ارائه درخواست خدمت و دریافت خدمت این بخش به غیر از بازرسی به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه نظارت بر ایمنی آسانسور و مدیریت بازرسی به آدرس Lift .isiri.gov.ir  انجام می شود.
 
تعرفه های دریافت خدمات 
مستندات مورد نیاز 
قوانین و مقررات 
سئوالات متداول 
بسته اطلاع رسانی
نظارت برکیفیت آسانسور:
مراجعه حضوری :  ندارد 
نمودار و مراحل گردش کار
دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات
نظرسنجی زیرخدمت 
مشاهده نتایج نظرات
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 
ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین


 

مسئول ارائه خدمت

ردیف

پست سازمانی 

مسئول ارائه 

تلفن تماس

1517

محل مراجعه ایمیل سازمانی

1

نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد آسانسور 


آقای صدیقی

آقای قاسمی

داخلی952

داخلی955

طبقه همکف جنوبی

sadegh.sedighi@mail.isiri.gov.ir