دسترسی سریع

شرکتهای زیست محیطی
       تایید صلاحیت شرکتهای ارائه کننده سیستمهای مدیریت زیست محیطی

شناسه زیرخدمت : 13011456106
عنوان زیرخدمت : تایید صلاحیت ارائه کننده سیستمهای مدیریت زیست محیطی


(خدمت ملی)

شرح زیرخدمت

سازمان‌ها از هر نوع که باشند به طور فزاینده ای علاقمند به دستیابی و اثبات عملکرد زیست محیطی صحیح از طریق کنترل تاثیر فعالیت ها، محصولات یا خدمات خویش بر محیط زیست با توجه به خط مشی و اهداف کلان زیست محیطی خود می باشند. آنها این کار را در قالب قوانینی که به طور روز افزون سختگیرانه‌تر می شوند، تهیه خط مشی های اقتصادی و سایر اقدامات در جهت افزایش حفاظت محیط زیست و گسترش توجه همه جانبه از سوی طرف‌های ذینفع نسبت به موضوعات زیست محیطی و از جمله توسعه پایدار انجام می‌دهند.
بسیاری از سازمان‌ها برای ارزیابی عملکرد زیست محیطی خود، بازنگری‌ها یا ممیزی‌های زیست محیطی را انجام داده اند. با این همه، ممکن است که این "بازنگری‌ها" و "ممیزی‌ها" به تنهایی کافی نباشد تا به یک سازمان اطمینان دهد که عملکرد ان نه تنها الزامات قانونی و خط مشی آن را برآورده می‌نماید، بلکه این امر استمرار خواهد داشت. این فعالیت‌ها برای اینکه موثر باشند لازم است در قالب یک سیستم مدیریت سازماندهی شده انجام و با فعالیت‌های کلی مدیریت ادغام شوند.
گواهی کردن سیستم مدیریت نظیر سیستم مدیریت زیست محیطی، سیسـتم مـدیریت ایمنی مواد غذایی (HACCP)، سیستم مدیریت انرژی، یکی از روشهایی است کـه تضـمین میکنـد سـازمان سیسـتمی را بـراي مدیریت جنبه هاي مرتبط با فعالیتها، محصولات و خدمات خود مطابق با خط مشی سازمانی خود و الزامـات استاندارد سیستم مدیریت ذيربط، اجرا کرده است. این استاندارد الزاماتی را براي نهادهاي ارائه دهنـده خـدمات ممیـزي و گـواهی کردن سیسـتمهاي مـدیریت براي نهادهایی تعیـین میکنـد کـه ممیـزي و گـواهی کردن در مشخص میکند.
تایید صلاحیت نهادهای گواهی دهنده (شرکتهای ارائه کننده سیستم های مدیریت) براساس استاندارد ISO/IEC 17021، حصـول اطمینـان از ایـن است که نهادهاي گواهی کننده،گواهی کردن سیستم مدیریت را به روشی شایسته، همخوان و بیطرفانه انجام میدهند تا بدینوسیله به رسمیت شـناختن اینگونـه نهادهـا و پـذیرش گواهی هـاي آنهـا در سـطح ملـی و  بین المللی آسان گردد.

این خدمت در سازمان ملی استاندارد و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ارائه می‌شود.

 

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران 

ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 

تلفن تماس تایید صلاحیت نهادهای گواهی دهنده

معاونت تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده 

88931908(021)

کارشناسان تایید صلاحیت نهادهای گواهی دهنده

88896399(021)

کارشناسان تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده

88898174(021)

     پیگیری بارگذاری گواهینامه های نهادهای گواهی دهنده : 88896399