دسترسی سریع

اظهاریه انطباق
صدور گواهینامه‌های اظهاریه انطباق با استاندارد
 
شناسه زیرخدمت: 10031457111
عنوان خدمت : صدور گواهینامه های اظهاریه انطباق با استاندارد

(خدمت ملی)
شرح زیرخدمت:
به منظور تغییر روش و رویکرد سازمان در صدور پروانه استاندارد -شامل استانداردهای اجباری و تشویقی و تعمیم استانداردها به تمامی فرآورده‌ها و با اقتباس از مدل سایر کشورها نظیر اتحادیه اروپا و آمریکا، واحدهای تولیدی می‌توانند به جای طی فرآیند نسبتا بوروکراتیک جهت صدور مجوز استفاده از نشان علامت استاندارد، به سازمان صادرکننده مجوز تولید مراجعه نموده و در آن محل، شماره استاندارد(ملی یا بین المللی) فرآورده‌ای که قصد تولید آن را دارد، اعلام نموده و مشخص نماید که محصول تولیدی آن مطابق کدام استاندارد/استانداردها می‌باشد و به صرف همین اظهار، امکان تولید محصول مطابق با استاندارد اظهار شده را دریافت دارد؛ و مادامی که از حدود قابل پذیرش مشخص شده در استاندارد اظهار شده عدول نکرده باشد، می‌تواند به تولید خود ادامه دهد.
این خدمت در سازمان ملی استاندارد ارائه می‌شود.
سازمان ملی استاندارد ایران 
دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات


 
مسئول ارائه خدمت 
ردیف پست سازمانی  تلفن تماس محل مراجعه

1

معاونت نظارت بر اجرای استاندارد

(026)
32806031-8

کرج، سازمان ملی استاندارد