دسترسی سریع

آموزش کارشناسان استاندارد
شناسه زیرخدمت : 18051941101
عنوان زیرخدمت : آموزش کارشناسان استاندارد

شرح زیرخدمت :
در صورت تمایل به تمدید پروانه کارشناسی استاندارد توسط متقاضی (که صدور اولیه این پروانه به صورت ملی و ستادی انجام می شود) طی آموزش 16 ساعت سالیانه الزامی می باشد  که این آموزشها توسط اداره کل استاندارد قزوین، انجمن کارشناسان استاندارد و شرکتهای آموزشی همکار استاندارد انجام می شود.
ذینفعان :
کلیه کارشناسان استاندارد حقوقی و حقیقی تایید صلاحیت شده
نمودار گردش کار
ماهیت خدمت : غیرالکترونیکی
درخواست خدمت : غیرالکترونیکی
ارائه خدمت : الکترونیکی و غیرالکترونیکی
نظرسنجی زیرخدمت
مشاهده نتایج نظرسنجی
دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمت
سازمان ملی استاندارد ایران 
ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین

مسئول ارائه خدمت

ردیف

پست سازمانی 

مسئول ارائه 

تلفن تماس

1517

محل مراجعه

ایمیل سازمانی

1


کارشناس میز خدمت

آقای ناظری

داخلی 946

طبقه همکف جنوبی

service.table@isiri.gov.ir

2


رئیس اداره آموزش

آقای همتی

داخلی 141

طبقه اول شمالی

Mojtaba.hemmati@isiri.gov.ir