دسترسی سریع

نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعیcng
نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعی CNG
جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)
کد زیر خدمت :10031457106
نام زیر خدمت : نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعی CNG 

(خدمت درون سازمانی - وظیفه ذاتی سازمان)
شرح زیرخدمت :
این خدمت به صورت وظیفه ذاتی اداره کل توسط کارشناسان مرتبط در اداره و شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده و در طی سال به صورت بازرسی های تعریف شده از جایگاه های عرضه سوخت گاز طبیعی انجام می گیرد.
ذینفعان :
ذینفعان این خدمت جایگاه های ارائه دهنده سوخت گاز طبیعی هستند و این خدمت به صورت وظیفه ذاتی اداره کل توسط کارشناسان مرتبط در اداره و شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده و در طی سال به صورت بازرسی های تعریف شده انجام می گیرد.
آدرس سامانه :
ارائه درخواست خدمت و دریافت خدمت این بخش به غیر از بازرسی به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه نظارت بر ایمنی آسانسور و مدیریت بازرسی به آدرس cng.isiri.gov.ir انجام می شود.
 
استعلامات : 
مدت زمان انجام خدمت :با توجه به زمان درج شده در بسته اطلاعاتی (با توجه به بازرسی ها، نمونه برداری ها و نتایج آزمون برای فرآورده های مختلف متفاوت می باشد ، زمان محاسبه شده تقریی است) 
ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری - ساعت 7:30 تا 14:30
تعرفه های دریافت خدمات 
تعرفه های انجام خدمات نزد بانک مرکزی و به نام اداره کل استاندارد قزوین و با مشخصات زیر پرداخت می گردد.
شماره شبا: IR780100004077054401910226
شناسه پرداخت: 360054477140160004444444444444
توجه : هزینه های مربوط به بازرسی ، نمونه برداری و آزمون که توسط شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار انجام می شود، طبق تعرفه های مصوب سازمان ملی استاندارد بوده و باید به شماره حساب های اعلام شده از طرف آن ها واریز گردد.
مستندات مورد نیاز 
قوانین و مقررات 
سئوالات متداول 
ماهیت خدمت : الکترونیکی
درخواست خدمت : الکترونیکی
ارائه خدمت : الکترونیکی
مراجعه حضوری : دارد
تعداد مراجعه : یک مرحله
مراحل مراجعه : ارائه اطلاعات شخصی به میز خدمت
نمودار و مراحل گردش کار
دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات
نظرسنجی زیرخدمت 
جمع بندی و ارائه گزارش نظرسنجی زیرخدمت
نظرسنجی بازرس و نمونه بردار
مشاهده نتایج نظرات
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 
ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین
دریافت اپلیکیشن موبایل (جهت استعلام کد ده رقمی پروانه استاندارد) 
استعلام کد ده رقمی پروانه استاندارد از طریق کد #4*=USSD میسر می باشد.


 

مسئول ارائه خدمت

ردیف

پست سازمانی 

مسئول ارائه 

تلفن تماس

1517

محل مراجعه

ایمیل سازمانی

1

مسئول میز خدمت 

آقای ناظری

داخلی 946

طبقه همکف جنوبی

service.table@isiri.gov.ir

2

نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال
جایگاه عرضه سوخت گاز طبیعی CNG

آقای صالحی

داخلی948

طبقه همکف جنوبی

kamran.salehi@isiri.gov.ir